Povinně zvěřejňované informace

Pražská plynárenská, a.s. je držitelem licence na „obchod s plynem“ č. 241218964, udělené Energetickým regulačním úřadem, a držitelem licence na „obchod s elektřinou“ č. 141015380, udělené Energetickým regulačním úřadem.

Pražská plynárenská, a.s. není ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011, o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, samostatně provozovatelem zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přenos elektřiny či zařízení na přepravu či distribuci zemního plynu či jakéhokoliv zařízení na využití zkapalněného zemního plynu podléhajícího úpravě citovaného Nařízení. Pražská plynárenská, a.s. je nicméně jediným akcionářem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., kterážto společnost je držitelem licence na „distribuci plynu“ č. 220604881, udělené Energetickým regulačním úřadem, a provozuje tak zařízení pro distribuci plynu ve vymezeném území.

Pro případ povinné aplikace ustanovení citovaného Nařízení na Pražskou plynárenskou, a.s. se výslovně uvádí, že:

 • Informace související s provozováním distribuční soustavy společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jsou v úplném rozsahu zveřejňovány touto společností na jejích webových stránkách www.ppdistribuce.cz
 • Informace, které by Pražská plynárenská, a.s. byla případně povinna zveřejňovat ve smyslu citovaného Nařízení, a to zejména jeho Článku 4, budou uvedeny níže na této stránce.

Souhrnné výkazy dodržování standardů

Plyn

2007200820092010
2011201220132014
2015201620172018
201920202021 

Elektřina

2012201320142015
2016201720182019
2020 2021 

Valné hromady

Informace o zpracování osobních údajů

Pražská plynárenská, a.s., ctí a respektuje soukromí svých zákazníků i jiných osob a dodržuje platné právní předpisy na ochranu osobních údajů. Zde Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností:

Neustále se také snažíme zdokonalovat a zlepšovat naše produkty a služby, které nabízíme našim stávajícím i potenciálním zákazníkům. Ve vztahu ke stávajícím zákazníkům se tak děje v omezeném rozsahu i na základě našeho oprávněného zájmu, a to až do vznesení námitky proti takovým nabídkám.     

Abychom však mohli nabízet naše služby v plném rozsahu stávajícím i potenciálním zákazníkům, žádáme je též o udělení tzv. Marketingového souhlasu.      

Souhlas je možné udělit osobně v našich obchodních místech nebo v Zákaznickém portálu.

V případě, že byste chtěli Marketingový souhlas odvolat, využijte formulář "Odvolání Marketingového souhlasu" Tento formulář prosím vytiskněte, vyplňte a zašlete korespondenčně na adresu:     
U Plynárny 500 (areál Michle), 145 08 Praha 4. Pokud své rozhodnutí změníte a budete chtít dostávat výhodné nabídky, postupujte podle návodu viz výše.

Na dodržování pravidel na ochranu osobních údajů v naší společnosti dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů. Více informací o našem pověřenci, včetně možností jak jej kontaktovat, naleznete pod tímto odkazem: Pověřenec

Kontrolní seznam a etický kodex

Podmínky užití webových stránek Pražské plynárenské, a.s.

Výzva vytěsněným akcionářům

Emise dluhopisů

Dne 15.6.2017 vydala společnost Pražská plynárenská, a.s. dluhopisy v celkové nominální hodnotě 400 mil. Kč se splatností 3 roky a kupónem ve výši 0,90% p.a.     
Emise dluhopisů je přijata k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Prospekt dluhopisu PPAS 2017     
Dluhopis PPAS - Výplata 1. úrokového výnosu Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů k 31.12.2019 Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů k 31.12.2018 Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů k 31.12.2017 Dluhopis PPAS - výplata 2. úrokového výnosu.pdf Dluhopis PPAS - výplata 3. úrokového výnosu.pdf

Deklarace trhu

Deklarace trhu

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1.Název     
Pražská plynárenská, a.s.

2.Důvod a způsob založení     
Společnost založena v prosinci roku 1993 jako akciová společnost, zabývající se primárně obchodováním s plynem a elektřinou. Zakladatelská smlouva je dostupná ve Sbírce listin obchodního rejstříku na

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=14623059&subjektI….

3.Kontaktní údaje     
Tel.: 800 134 134

Kontaktní poštovní adresa:     
Pražská plynárenská, a.s.,     
Národní 37/38, 110 00 Praha 1

Adresa pro osobní návštěvu:     
Pražská plynárenská, a.s.,

podatelna společnosti:     
Národní 37/38, 110 00 Praha 1

Úřední hodiny (pro osobní návštěvu):

 • Po 7 - 15:30
 • Út 7 – 15:30
 • St 7 – 15:30
 • Čt 7 – 15:30
 • Pá 7 – 13:00

Úřední hodiny slouží výhradně k ústnímu podání žádosti (stížnosti, odvolání) případně osobnímu vyzvednutí poskytované informace.

Adresa internetové stránky:     
www.ppas.cz

Adresa e-podatelny:     
ID datové schránky: au7cgsv     
e-mail: zadost@ppas.cz

4. Struktura společnosti – viz Vlastnická struktura společnosti

5. Platby – viz Sazebník

Československá obchodní banka, a.s.     
č. účtu 916 780 043/ 0300     
VS - bude uveden ve výzvě k úhradě     
KS - 558

6.IČ – 60193492     

7.DIČ – CZ60193492     

8.Dokumenty

Zakladatelské dokumenty společnosti dostupné ve Sbírce listin OR na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=14623059&subjektI….

Rozpočet – účetní doklady společnosti jsou dostupné v rámci výročních zpráv na https://www.ppas.cz/o-nas/vyrocni-zpravy.


9.Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat:

 •     ústně na adrese pro osobní návštěvu v úředních hodinách,
 •     písemně na kontaktní poštovní adrese,
 •     prostřednictvím sítě elektronických komunikací – zadost@ppas.cz
 •     datovou schránkou, ID datové schránky: au7cgsv

Žádost musí obsahovat

 •     subjekt, kterému je žádost určena,
 •     uvedení, že se žadatel domáhá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 •     fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu nebo pro doručování,
 •     právnické osoby: název, IČO, sídlo nebo adresa pro doručování,
 •     elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, pokud ji subjekt zřídil.
 •     Pokud žádost nesplňuje obsahové náležitosti není žádostí dle ZSPI a subjekt o tom žadatele vyrozumí do 7 dnů.

 

Pro podání žádosti můžete využít formulář zde.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 •     vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 •     vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 •     konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

10. Příjem dalších podání

Stížnost může žadatel podat stejným způsobem jako žádost, tj. ústně, písemně atd., pokud:

 • nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti,
 • nebyla mu po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • informace byla poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty k podání informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (představenstvo). Pověřený pracovník do 7 dnů předkládá nadřízenému orgánu stížnost se spisovým materiálem, pokud stížnosti sám zcela nevyhoví poskytnutím informace nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů.

11. Opravné prostředky

Odvolání může podat žadatel ústně do protokolu, písemně, datovou schránkou nebo elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Podává se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti u subjektu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Náležitosti odvolání stanoví správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění). Pověřený pracovník předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (představenstvo společnosti) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Nadřízený orgán o odvolání do 15 dnů od předložení rozhodne. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem (lze podat žalobu).

12. Předpisy, které používáme a stanovují právo žádat o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění („ZSPI“).

13. Úhrady za poskytování informace

viz. Sazebník úhrad

14. Archiv informací poskytnutých dle zákona 106/1999 Sb.

Předmět žádostiPoskytnuté informaceŽádost ze dne
Odměny vyplacené členům volených orgánů a zaměstnancům v letech 2018 a 2019PDF13. 1. 2020
Dokumentace týkající se zaměstnaneckých voleb do dozorčí rady Pražské plynárenské, a.s.PDF20. 4. 2019
Dokumentace týkající nákladů a výhod ve prospěch Ing. Pavla Janečka, včetně destinací pracovních cest v roce 2017Informace byly částečně poskytnuty20. 4. 2019
Zda se PPAS zabývala nebo bude zabývat stanoviskem PPD, že se nepovažuje za povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace byly částečně poskytnuty

PDF     
 

21. 1. 2022
Informace týkající se smluvních vztahů uzavřených PP (či dceřinou společností) s právnickými osobami.

Informace byly částečně poskytnuty

PDF, PDF, PDF

3. 5. 2022

15. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Politika odměňování

Politika odměňování

Pražská plynárenská a.s. Jsme tu pro vás

Patříme k předním dodavatelům energií v ČR, a proto nás zajímají vaše přání, potřeby, dotazy   
i podněty. Vyberte si, jak a kde s námi chcete komunikovat, a vše spolu snadno vyřešíme.

 

Online

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Zákaznické portály

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Tipy pro úspory

Praktické tipy, jak využívat a tedy i platit méně plynu a elektřiny, a přitom mít pořád doma teplo a pohodu…

Osobní kontakt

Podle našich zkušeností je mnohdy nejlepší spolu prostě mluvit nebo si napsat.  

 

Zákaznická centra

Zvolte nejbližší pobočku a domluvte si schůzku předem. Vše pak poběží hladce…

 

Kontakt

Neradi řešíte vše online a nehodí se vám jít do zákaznického centra? Nevadí, zkrátka nám zavolejte nebo napište…

Pražská plynárenská a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Poradíme, vysvětlíme, pomůžeme

Potřebujete se zorientovat v nabídce energetických produktů a služeb, zvolit nejvýhodnější tarif, rozhodnout se o energetickém řešení pro váš dům nebo byt? Rádi vám poradíme a případně navrhneme konkrétní řešení pro vaši situaci.

Jsme dobrý soused

Je na nás spoleh a dodávky energií od nás plynou bez problémů. Jsme také stabilním partnerem řady kulturních a sportovních akcí, charitativních aktivit a institucí, a tak přispíváme k hezkému životu lidí ve městě a jeho okolí. Od velkých jako Metronome Prague nebo Signal Festival, až po ty nejmenší.

Jsme hospodární

Bez patosu a zodpovědně se staráme o to, abychom zachovali naše životní prostředí i pro příští generace. „Zelenější“ plyn, fotovoltaika, tepelná čerpadla, cirkulární energetická řešení pro městské části atd., ale i jednoduché změny jako zasílání elektronických faktur na e-mail místo papírových, to vše neodmyslitelně patří k životu Pražské plynárenské.

Vážení zákazníci, velmi si vážíme zvýšeného zájmu o naše služby. I přes veškeré úsilí však dochází k přetížení většiny dostupných kanálů, což může mít za následek delší čekací dobu na vyřízení telefonických a písemných požadavků včetně odbavení v obchodních kancelářích. Naši zaměstnanci Vám děkují za pochopení v tomto náročném období.