Revize kotle: Zjistěte všechny potřebné informace

revize plynového kotle

Pokud vytápíte plynem nebo pevnými palivy (uhlí, dřevo, pelety…), máte zákonnou povinnost provádět pravidelné revize nebo kontroly topného zařízení. Tato servisní prohlídka spočívá zejména v seřízení a vyčištění kotle a měl by ji provádět pouze proškolený technik.

Revize vs. kontrola

Ač jsou tyto pojmy často zaměňovány, existuje mezi nimi podstatný rozdíl. Revize se týká parních a horkovodních kotlů, které patří mezi vyhrazená tlaková zařízení. Tyto kotle musejí být dle vyhlášky č. 18/1979 Sb., o určených tlakových zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti, podrobeny pravidelným revizím podle lhůt předepsaných příslušnými normami. Tyto smí provádět pouze odborně způsobilá osoba vlastnící osvědčení Technické inspekce České republiky (TIČR). Jako taková má „kulaté“ razítko s označením „revizní technik kotlů“. 
Pokud během revize odhalí závažné nedostatky v bezpečnosti provozu, má právo používání takového zařízení zakázat do doby, než provozovatel nedostatky odstraní. Tyto revize tlakových zařízení se však netýkají teplovodních kotlů v domácnostech a nemají nic společného s jejich pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně ovzduší.
Pravidelné kontroly teplovodních kotlů na pevná paliva se primárně zaměřují na množství emisí vypouštěných do ovzduší, nikoli na bezpečnost provozu zařízení. Oprávnění k provádění těchto kontrol uděluje výrobce kotle. Takovýto kontrolor se označuje jako odborně způsobilá osoba (OZO) a jeho úkolem je pouze zjistit skutečný stav kotle, přičemž nemá právo jakýmkoliv způsobem omezovat jeho provoz.

Význam kontroly kotle v ČR

„Revize“ kotlů se provádějí za účelem minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Servis kotle také významně snižuje jeho spotřebu, což napomáhá jeho dlouhé životnosti, díky čemuž ušetříte nemalé peníze. To ale není vše. Neseřízený kotel může ohrozit vaši bezpečnost i zdraví (např. otrava oxidem uhelnatým). Pokud by vaše topné zařízení způsobilo např. požár, pojišťovna vám kvůli porušení povinnosti revize kotle může krátit pojistné plnění. Pravidelnou kontrolou kotle se rovněž vyhnete pokutám ze strany úřadů.

Zákony a předpisy týkající se revize kotlů v ČR

Přehled platných zákonů a předpisů

Pravidelné kontroly kotlů se provádějí na základě §17 odst. 1 písm. h zákona o ochraně ovzduší. Od února 2020 platí nová úprava zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Podle § 6a zákona se kontroly netýkají pouze kotlů (spalovacích zdrojů tepla), ale všech zdrojů tepla, včetně kombinovaných systémů vytápění a větrání. Dne 1. března 2022 pak nabyla platnosti Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, jež je prováděcí vyhláškou k § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
Dále se pak jedná o zákon 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, konkrétně jeho třetí část týkající se čištění, kontroly a revize spalinové cesty. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje, aby si schopnější občané provedli čištění spalinových cest sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.
 

Kdo může provádět revizi a servis

Výchozí revize se provádí např. před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po komínovém požáru, při instalaci kotle v domácnosti a případné úpravě spalinové cesty a ve většině případů ji zajišťuje dodavatel. Provádějí ji odborně způsobilí pracovníci – revizní technici. Její provedení je dáno zákonem a nařízeno vyhláškou č. 34/2016 Sb.

Její součástí je:

  • Zkouška provozuschopnosti plynových spotřebičů.
  • Tlaková zkouška sloužící ke kontrole plynových rozvodů. 
  • Zjišťování (ne)dostatečného přívodu vzduchu ke kotli.

Ověření způsobilosti spalinové cesty

Po vykonání všech nutných zkoušek obdržíte na místě revizní zprávu.
Pak zde máme servisní prohlídky kotlů, jež nejsou nařízeny zákonem. Vykonává je servisní technik, který zkontroluje správnou činnost všech důležitých částí spotřebiče: seřídí a vyčistí kotel, zkontroluje výměník a může provádět i periodické prohlídky vašeho topného zařízení. Po vykonání kontroly vám vystaví protokol, který se vám bude hodit v případě pojistné události.
 

Jak často je nutné revizi provádět

Revize kotlů na pevná paliva

Na základě zákona o ochraně ovzduší musí projít všechny kotle na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně revizní kontrolou. Za nedodržení této povinnosti hrozí úřady pokutou až 50 000 korun. Tato kontrola se má provádět každé dva roky.

Revize plynových kotlů

V případě kotlů na zemní plyn je zákonnou povinností provést jednou za tři roky tzv. provozní revizi, při níž je kontrolována těsnost rozvodů plynu a dalších připojených zařízení. Tato směrnice se však vztahuje jen na právnické a fyzické osoby – podnikatele a netýká se běžných domácností. Výrobci kotlů nicméně doporučují provádět servisní prohlídku kotle každoročně.

Komíny a spalinové cesty

Kromě kotlů je třeba zkontrolovat rovněž komíny neboli spalinové cesty. U kotlů na pevná paliva s výkonem do 50 kW (rodinné domy) je povinnost provádět čištění komínů třikrát ročně, nebo dvakrát ročně v případě pouze sezónního užívání kotle. U kotlů na plynná paliva je zákonnou povinností provádět kontrolu i čištění komínků vedoucích ze zařízení jedenkrát každý rok. Tyto kontroly provádí kominík, nikoliv servisní technik.
 

Postup při revizi kotlů: Fáze revize 

Při provozní údržbě je provozovatel povinen provádět zejména mechanické čištění kotlů, zabrušování uzavíracích armatur, výměnu těsnění, výměnu bezpečnostní výstroje, výměnu zaválcovaných trubek, tužení švů, výměnu šroubů, svorníků, zavrtaných rozpěrek, přišroubovaných výztuh apod. Tyto práce mohou vykonávat odborní pracovníci provozovatelem k tomu pověření.

Před příchodem revizního technika se pak ujistěte, že je k vašemu kotli zajištěn přístup a je kolem něj dostatek prostoru pro práci. Může být také užitečné mít připravené jakékoli dokumenty týkající se vašeho topného zařízení, např. manuál nebo záznamy o předchozí údržbě a pravidelných kontrolách.

Přesný postup kontroly plynového zařízení se pak liší dle typu dané kontroly – pravidelný servis vs. povinná revize, ale také podle typu kotle. V zásadě jsou si ale jednotlivé kroky podobné.

Technik se nejprve ujistí, že je kotel vypnutý a je tedy bezpečné provést jeho kontrolu, což může zahrnovat i odpojení kotle od zdroje energie. Během samotné revize pak zkontroluje všechny klíčové součásti kotle: hořák, ventilátor, termostat a další. Poté provede řadu testů, aby zjistil, zda kotel pracuje správně, např. testování termostatu, kontrolu přítomnosti plamene. Následuje závěrečná kontrola, při níž se zjišťuje, zda nedochází k únikům plynu nebo zda některé části kotle nevykazují poškození. Zároveň se ujistí, že všechny součásti kotle jsou správně namontovány a fungují.

Pravidelná kontrola zahrnuje vyčištění spalovací komory a dalších součástí zařízení, seřízení kotle a jeho regulaci.

Na konci kontroly vám technik vystaví protokol o jejím provedení. Ten si pečlivě uschovejte, neboť se vám bude hodit v případě nějaké závady nebo pojistné události.
 

Jak vybrat správnou firmu pro revizi kotlů v ČR

Jak již bylo řečeno výše, kontrolu konkrétního kotle může provést pouze osoba, která k ní má oprávnění vydané výrobcem daného kotle. Pokud vám tedy u dveří zazvoní člověk, který vám za zvýhodněnou cenu nabídne kontrolu kotle, aniž by věděl, jaký doma máte, jedná se zřejmě o podvodníka. Vždy chtějte vidět Oprávnění k instalaci, provozu a údržbě vašeho typu kotle, ideálně ještě v kombinaci s průkazem totožnosti, abyste se ujistili, že se daný technik nevydává za někoho jiného, kdo takové oprávnění skutečně vlastní.
Pozor si dejte také na to, že revizi kotle zajišťuje jeho provozovatel, nikoli majitel nemovitosti (majitel to zařizuje např. v případě bytových domů, pokud koteredl vytápí více bytů současně, přičemž není jasně smluvně dáno, kdo je provozovatelem).
Profesionálem v oboru servisů kotlů je Pražská plynárenská, která za poplatek od 159 Kč měsíčně nabízí každoroční servis kotle. Zároveň vám také pohlídá termíny a za drobný příplatek zkontroluje i spalinové cesty. 

 

Jak často uskutečnit revizi plynového kotle?

Doporučuje se provádět kontrolu plynového kotle každý rok. Ačkoliv vyhláška předepisuje pravidelnou revizi jednou za tři roky, pro hladký chod kotle je vhodné kontrolu realizovat častěji.

Kdo platí revizi kotle v nájemním bytě?

Revizi budete muset zaplatit sami, pokud máte v nájemní smlouvě uvedeno, že se o běžnou údržbu bytu staráte. V případě, že náklady na revizi jsou v smlouvě omezeny částkou 1 000 Kč, pronajímatel se na nákladech nad tuto sumu podílí. Zpravidla však platí, že všechny výdaje spojené s běžnou údržbou, včetně revizí, nesou nájemci.

Kolik stojí revize plynového kotle?

Před zahájením nebo po skončení topné sezóny je ideální doba pro kontrolu kotle. V těchto obdobích je jednodušší najít dostupného technika a servisní cena je často nižší. Očekávejte, že cena revize plynového kotle se pohybuje v rozmezí 2 000 až 2 500 Kč. Čištění spalinových cest by mělo vyjít kolem 1000 Kč. 

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.