Adresní a další údaje společnosti Pražská plynárenská, a. s.

Typ fakturace (zúčtovací, ukončená), specifikace o jakou zákaznickou skupinu se jedná (domácnost, maloodběratel).

Adresní údaje zákazníka včetně uvedení zasílací adresy (pokud je odlišná od adresy zákazníka nebo odběrného místa).

Adresní údaje zákazníka včetně uvedení zasílací adresy (pokud je odlišná od adresy zákazníka nebo odběrného místa).

Celkový odběr zemního plynu (skutečný odběr zemního plynu – v m3, kWh a MWh).

Spalné teplo – průměrná hodnota spalného tepla za fakturační období , která byla použita pro přepočtení na kWh. Další údaj potřebný pro předmětný přepočet, „přepočtový koeficient“, je uveden v tabulce na straně 2.

Fakturační období (období od poslední fakturace do data odečtu).

Náležitosti související s vystavením faktury včetně data splatnosti faktury a variabilního symbolu (slouží k přiřazení platby na příslušný smluvní zákaznický účet).

Souhrnné údaje o výpočtu faktury v Kč (včetně zohlednění záloh, příslušné daně a zaokrouhlení).

Výsledná částka faktury (zvýrazněna a uvedena v rámečku).

Náležitosti související s vystavením faktury včetně data splatnosti faktury a variabilního symbolu (slouží k přiřazení platby na příslušný smluvní zákaznický účet).

Informace o provedeném automatickém přepočtu zálohy (dle spotřeby za poslední fakturační období a aktuální ceny zemního plynu), její první splatnost, výše a četnost. Nová výše zálohy se zohledňuje až po dvou měsících od data vystavení faktury ( z důvodu možné reklamace).

Sdělení zákazníkovi – informace pro zákazníka včetně povinných definicí daných legislativou.

Začátkem zúčtovacího období je datum prvního dne zúčtovacího období. Koncem zúčtovacího období je datum posledního dne zúčtovacího období.

Údaj z měření plynu k prvnímu dni (počáteční stav) a poslednímu dni (konečný stav) zúčtovacího období.

Objem dodaného plynu v m3 za zúčtovací období, který není přepočtený objemovým přepočtovým koeficientem.

Objem dodaného plynu v m3 za zúčtovací období, který je přepočtený objemovým přepočtovým koeficientem.

Dodané množství energie plynu v energetických jednotkách za zúčtovací období.

Délka zúčtovacího období pro účely stanovení platby za kapacitní složku ceny (stálé měsíční platy účtované obchodníkem s plynem, stálé měsíční platy za přistavenou kapacitu, cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu apod.).

Celkové dodané množství plynu v kWh za zúčtovacího období.

Podíl částky ve sloupci částka celkem (bez DPH) a účtovaného množství v kWh. Jednotková cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Podíl částky ve sloupci částka celkem (bez DPH) a účtovaného množství v měsících. Jednotková cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Úhrn částek za dodávku plynu a související služby v plynárenství, které jsou účtovány za množství dodaného plynu, bez daně z přidané hodnoty.

Úhrn částek za dodávku plynu a související služby v plynárenství, které jsou účtovány jako stálé měsíční platy nebo jako kapacitní složka platby, bez daně z přidané hodnoty.

Úhrn částek za dodávku plynu a související služby v plynárenství, které jsou účtovány za množství dodaného plynu, včetně daně z přidané hodnoty.

Úhrn částek za dodávku plynu a související služby v plynárenství, které jsou účtovány jako stálé měsíční platy nebo jako kapacitní složka platby, včetně daně z přidané hodnoty.

Souhrn částek za dodávku plynu a související služby v plynárenství, které jsou účtovány za množství dodaného plynu a částek za dodávku plynu a související služby v plynárenství, které jsou účtovány jako stálé měsíční platy nebo jako kapacitní složka platby, včetně daně z přidané hodnoty.

Informační leták

Odběrné místo – místo odběru, kde je instalován plynoměr, EIC kód plynoměru.

Odběrné místo – místo odběru, kde je instalován plynoměr, EIC kód plynoměru.

Třída typových diagramů dodávky přiřazená podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem.

Informace a údaje o uhrazených zálohových platbách do data odečtu měřidla. Platby, které byly uhrazeny po datu odečtu plynoměru, budou zohledněny v rámci vyúčtování následujícího fakturačního období.

Detail spotřeby – informace o fakturačním období, způsobu odečtu, počátečním a konečném stavu plynoměru, přepočtovém koeficientu (viz. vysvětlení výše), hodnotě spalného tepla (viz. vysvětlení výše), uvedení spotřeby v kWh a MWh – detailní informace sloužící ke kontrole fakturované spotřeby.

Informace související s platbou za „distribuční “ složku dodávky zemního plynu, včetně detailních informací, množství odebraného zemního plynu, jednotkových cen, přepočtů na MWh, denního přepočtu stálého platu a časového období (informace uváděné dle legislativy). Výpočet částky v Kč za odebraný plyn a stálé platy.

Platba za služby operátora trhu – vyplývá z cenového rozhodnutí 06/2009 ERÚ, pevná cena za zúčtování operátoru trhu je uvedena v ceníku.

Informace související s platbou za složku „ostatní služby dodávky zemního plynu“ (jedná se zejména o prodejní cenu zemního plynu) včetně detailních informací – množství odebraného zemního plynu, jednotkových cen, přepočtu na MWh, denního přepočtu stálého platu a časového období, Výpočet částky v Kč za odebraný plyn a stálé platy.

Daň ze zemního plynu – informace o výpočtu daně ze zemního plynu (platí zejména pro zákazníky v kategorii MO) – domácnosti mají uvedenou hodnotu 0,- Kč, z důvodu osvobození dle platné právní legislativy.

Celkové a kompletní hodnoty vyplývající z vyúčtování za zemní plyn – včetně hodnot DPH, ceny bez DPH – kompletní rekapitulace (u více odběrných míst jsou tyto hodnoty nesčítávány).