INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,

v následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely koncernu společností Pražská plynárenská, a.s.

Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného Marketingového souhlasu.

Formuláře GDPR

 

 1. Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti Pražská plynárenská, a.s., IČO: 601 93 492, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, 110 00, jakož i ostatním členům koncernu Pražská plynárenská, a.s., jejichž aktuální seznam je uveden  na konci tohoto dokumentu v příloze č.1 (dále jen „koncern“).

 1. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), Informace o bonitě a důvěryhodnosti, informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů.

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních Vašich osobních údajů.

 1. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídky produktů a služeb koncernu a spolupracujících třetích osob. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, profilování, statistické a matematické analýzy, segmentace, reporting apod. s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

 1. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech koncernu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci koncernu. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem dodržovány v koncernu.

 1. Komu osobní údaje předáváme?

Na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též spolupracujícím třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb. Takové předávání budeme v případě udělení souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat budeme pouze osobní údaje v rozsahu potřebném pro danou třetí osobu. Těmito spolupracujícími třetími osobami jsou subjekty jejichž aktuální seznam je v příloze č.2 tohoto dopisu, kterými jsou zejména subjekty, působící v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění, sponzoři, obchodní zástupci (tj. zástupci z řad třetích osob poskytující produkty a služby koncernu na základě smlouvy), pojišťovny a banky, subjekty poskytující asistenční služby. Při takovémto předávání, budeme zvláště pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze společností z koncernu a následující 3 roky, nebo do doby, než souhlas odvoláte. V případě, že se naším zákazníkem nestanete (tj. nebude založen smluvní vztah s některou ze společností koncernu), bude Váš souhlas platit 3 roky od jeho udělení.  Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 

 1. Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s příslušnou společností koncernu a na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat osobně v obchodních kancelářích koncernu nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a i jakékoli další, dříve udělené marketingové souhlasy budeme rovněž považovat za odvolané.

 1. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. S tím souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů v rámci koncernu se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 • Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 • e-mail: callcentrum@ppas.cz
 • tel: +420 800 134 134

Od 25.5.2018 se můžete v případě jakýchkoliv dotazů obracet též na pověřence pro ochranu osobních údajů koncernu, jehož kontaktní údaje naleznete od 25. 5. 2018 na našich webových stránkách, www.ppas.cz/poverenec.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 1.9.2017.

 

 

 

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
19.02.2018
František Kobliha: Ženy mých snů  21. ÚNOR – 7. DUBEN 2018   Dílo Františka Koblihy (1877–1962) tvoří jeden z...
06.02.2018
na svém jednání dne 6. 2. 2018 odvolala Dozorčí rada Pražské plynárenské z funkce dosavadního člena...
29.01.2018
Dne 18. 1. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od 1...
10.01.2018
Zveme vás na další vycházku večerní Prahou. Tentokrát jsme pro vás ve spolupráci s KČT přichystali 10km trasu...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.